AeroTrain Corp.
Yarn için BUGÜN çaln!
AeroTrain, hava ta��t� bak�m e�itimi ekipman� ihtiya�lar�n�z i�in tek durak bir kaynakt�r. Hava ta��t� sistemleri e�itimi i�in standart ve �zelle�tirilmi� e�itim deste�i geli�tirmek konusunda iyi bir deneyime sahibiz. Uzmanl���m�z aras�nda aviyonik, hava ta��t� motorlar�, hava ta��t� sistemleri, ayg�tlar ve hava ta��t� bak�m e�itimi ile ilgili elektrik sistemleri i�in e�itim yard�m� tasar�m� ve geli�tirme yer al�yor. Son sekiz y�lda, multimedya bilgisayar tabanl� e�itim (CBT) yaz�l�m� geli�tirmek i�in ciddi yat�r�mlar yapt�k. Sonu� olarak, tipik bir hava ta��t� bak�m e�itimi program�nda anlat�lan t�m ana konular� kapsayan olduk�a geni� kapsaml� CBT mod�llerine sahibiz.

E�itim deste�i sa�laman�n yan� s�ra, AeroTrain Corp. Federal Havac�l�k �daresi (FAA) k�s�m 147 ve Avrupa Havac�l�k Emniyeti Ajans� (EASA) k�s�m 147 onayl� hava ta��t� bak�m� e�itim okulu e�itim program� geli�tirme konusunda dan��manl�k da sunuyoruz. K�sa s�re �nce, Uzay M�hendisli�i ve Aviyonik M�hendisli�i alanlar�nda lisans �ncesi derece program� olu�turmak i�in �niversitelere dan��manl�k hizmeti sunmaya ba�lad�k. M��teri taban�m�z� geni�letmek i�in heyecanla bekliyor ve zaman�nda teslimat ve harika sat�� sonras� destek vermek i�in �r�nlerimizin kalitesini ve becerilerini art�rmak ad�na s�rekli olarak �abal�yoruz.